Vymáhanie poplatkov z omeškania za oneskorené faktúry si vyžaduje starostlivú rovnováhu medzi dodržiavaním právnych predpisov a účinnou komunikáciou. Poplatky z omeškania môžete vymáhať starostlivým dodržiavaním zmluvných podmienok a vedením profesionálneho dialógu, ale na udržanie vzťahov s klientmi a zachovanie dobrého mena vašej firmy je toho oveľa viac.

Skontrolujte pôvodnú zmluvu

Je dôležité uistiť sa, že ste jasne porozumeli pôvodnej zmluve. Je veľmi dôležité, aby boli podmienky týkajúce sa poplatkov z omeškania stanovené a dohodnuté v pôvodnej zmluve s klientom. Vyhľadajte časť, v ktorej sú podrobne uvedené pravidlá týkajúce sa poplatkov z omeškania. Venujte pozornosť konkrétnym uvedeným sumám alebo percentám, ako aj podmienkam potrebným na uplatnenie týchto poplatkov - napríklad počtu dní po dátume splatnosti faktúry.

Vopred informujte o pravidlách platenia poplatkov z omeškania

Pri začatí nového projektu je často užitočné prediskutovať s klientom platobné podmienky. Príkladom formulácie, ktorú by ste mali zahrnúť do zmluvy, môže byť: "Platby sú splatné do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Na oneskorené platby sa môže vzťahovať poplatok z omeškania vo výške 2 % mesačne z neuhradenej sumy".

Tip: Prediskutujte zásady poplatkov z omeškania počas úvodných stretnutí, aby ste sa vyhli neskorším nejasnostiam.

Oznámenie pred účtovaním poplatkov z omeškania

Pred uplatnením poplatkov z omeškania pošlite klientovi upozornenie. Môže to zahŕňať výpis z bankového účtu a kópiu pôvodnej faktúry so zdvorilým, ale dôrazným upozornením na očakávaný poplatok z omeškania. Z dôvodu právnej ochrany a zachovania jasnej papierovej stopy si uchovávajte záznamy o všetkej komunikácii.

Právne aspekty

Pozrite si miestne zákony a predpisy týkajúce sa poplatkov za omeškanie, aby ste sa uistili, že vaše poplatky sú vymáhateľné. Vytvorte si kontrolný zoznam, ktorý zohľadňuje právny rámec vašej jurisdikcie, a vyhnite sa nadmerným poplatkom, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť poplatku. K bežným právnym nástrahám patrí absencia dohodnutých pravidiel účtovania poplatkov za omeškanie alebo nadmerné účtovanie.

Účtovanie poplatku za omeškanie

Po overení zmluvného práva účtovať poplatok z omeškania a zaslaní upomienky je čas uplatniť poplatok na faktúre. Ak ste sa dohodli na paušálnom poplatku, pripočítajte túto sumu k celkovej dlžnej sume. Ak ide o percentuálny poplatok, vypočítajte poplatok na základe dlžnej sumy. Môžete sa rozhodnúť vystaviť novú faktúru so zahrnutým poplatkom za omeškanie alebo zmeniť existujúcu faktúru - podľa toho, čo je v súlade s vašimi štandardnými obchodnými postupmi.

Príklad: V prípade faktúry vo výške 1 000 USD by poplatok za omeškanie vo výške 5 % mesačne znamenal poplatok vo výške 50 USD.

Informovať o vymáhaní poplatku z omeškania

Teraz musíte klienta informovať o tom, že bol vymáhaný poplatok z omeškania. Rozhovor začnite s empatiou, pochopením situácie klienta, ale jasne informujte o faktúre po splatnosti a o vymáhaní poplatku z omeškania. Táto komunikácia môže prebiehať osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Ponúknite riešenia a flexibilitu

Hoci je dôležité presadzovať dodržiavanie zásad, ponuka riešení, ako sú napríklad platobné plány alebo krátke predĺženie splatnosti, môže udržať dobré vzťahy s klientmi. Platobné plány môžu klientom pomôcť zvládnuť väčšie nezaplatené zostatky a predĺženie splatnosti môže potenciálne zachrániť obchodný vzťah, ak existuje dobrá vôľa.

Udržiavanie a aktualizácia podmienok pre budúce transakcie

Nakoniec zabezpečte, aby vaše platobné podmienky boli jasné a dôsledne uplatňované na všetkých klientov. Pravidelne revidujte a aktualizujte podmienky tak, aby odrážali všetky zmeny v legislatíve alebo v štruktúre podniku.

Tip: Sledujte aktuálny vývoj právnych predpisov, ktoré by mohli ovplyvniť vaše platobné podmienky, a neváhajte upraviť zmluvy tak, aby tieto zmeny odrážali.

Pomocou služby FakturaOnline môžete vytvárať bezpečné a vyhovujúce faktúry online v priebehu niekoľkých minút, bez nutnosti registrácie a s bezplatnou skúšobnou verziou - aby ste boli vždy na správnej strane zákona.