Pri výbere správnych platobných podmienok pre vaše faktúry ide predovšetkým o to, aby ste vyvážili svoje potreby týkajúce sa peňažných tokov v rámci podniku so vzťahmi s klientmi a postupmi v odvetví. Hoci typické podmienky úhrady faktúr, ako napríklad úhrada do 30 dní, ponúkajú štandardný prístup, tajomstvo spočíva v prispôsobení týchto podmienok každej jedinečnej obchodnej situácii.

Pochopenie základných princípov typických platobných podmienok faktúr

Prečo inteligentné podniky kladú taký veľký dôraz na platobné podmienky, ktoré uvádzajú na svojich faktúrach? Tieto podmienky nie sú len byrokratickým drobným písmom, ale základnými piliermi, ktoré podporujú štruktúru vašich peňažných tokov. Ich znalosť môže znamenať rozdiel medzi prosperujúcou firmou a firmou, ktorá sa neustále naháňa za platbami.

Vysvetlenie štandardných platobných podmienok

 • Platba do 30, 60 a 90 dní

Rôzne typické lehoty splatnosti faktúr, ako napríklad platba do 30, 60 a 90 dní, ovplyvnia váš peňažný tok a prevádzkový kapitál. Kratšie lehoty, ako napríklad platba do 30 dní, zabezpečujú rýchlejší prílev hotovosti, ale môžu byť menej atraktívne pre klientov, ktorí hľadajú väčšiu flexibilitu. Naopak, lehoty, ako je platba do 60 alebo 90 dní, ponúkajú klientom viac času, ale môžu zaťažiť vaše hotovostné rezervy. Napríklad veľkoobchodný distribútor môže uprednostniť platbu do 60 dní, aby sa prispôsobil predajným cyklom maloobchodníkov a zároveň zachoval obrat zásob.

 • Okamžitá platba alebo "po prijatí"

Ak chcete zaviesť podmienky "pri prevzatí", začnite tým, že klientovi vysvetlíte ich výhody, ako napríklad poskytovanie špecializovaných služieb alebo rýchlejšie dodanie. V prípade existujúcich klientov zvážte postupný prístup, pričom podmienky okamžitej platby zavádzajte postupne spolu so stimulmi, ako sú zľavy za prispôsobenie sa novým podmienkam.

 • 2/10 Net 30

Podmienka 2/10 znamená, že zákazník môže využiť zľavu 2 % z celkovej sumy, ak vykoná platbu do 10 dní. Ak sa rozhodne túto zľavu nevyužiť, očakáva sa, že celú sumu zaplatí do 30 dní bez akejkoľvek zľavy. Táto platobná podmienka sa používa ako motivácia pre kupujúceho, aby zaplatil rýchlejšie, čo pomáha predávajúcemu zlepšiť tok hotovosti.

 • Fázovanie platieb v prípade väčších projektov

Pri veľkých projektoch môže rozloženie termínov splatnosti faktúr udržať dynamiku. Pri plánovaní platieb zvážte zosúladenie platobných míľnikov s fázami projektu. Napríklad 30 % platba vopred, 30 % po prvej fáze a zvyšných 40 % po dokončení. Tento prístup zabezpečuje plynulý tok hotovosti a zároveň udržiava klienta v angažovanosti v priebehu projektu.

Rozhodovanie o tom, ktoré platobné podmienky použiť

 • Posúdenie potrieb peňažných tokov

Každá firma funguje vo svojom vlastnom rytme. Analýza vašich vzorcov peňažných tokov odhalí poznatky o tom, aké podmienky zvýšia likviditu bez toho, aby odradili zákazníkov.

 • Zhodnoťte vzťahy s klientmi a odvetvové štandardy

Pri stanovovaní platobných podmienok zvážte históriu platieb vašich klientov a typické podmienky v odvetví. Napríklad klient so solídnou platobnou históriou si môže zaslúžiť flexibilnejšie podmienky, zatiaľ čo noví klienti alebo odvetvia náchylné na oneskorené platby môžu potrebovať prísnejšie podmienky.

 • Úprava podmienok pre rôznych klientov alebo projekty

Vaše obvyklé podmienky nemusia vyhovovať každej zákazke. Úprava platobných a zmluvných podmienok pre rôznych klientov alebo projekty je dôležitou stratégiou, ktorá môže vášmu podnikaniu priniesť značné výhody. Táto flexibilita vám umožní lepšie reagovať na špecifické potreby a očakávania vašich klientov a zároveň chrániť vaše finančné záujmy a zabezpečiť plynulý tok hotovosti.

Účinné uplatňovanie platobných podmienok

 • Jasná komunikácia podmienok s klientmi

Predchádzanie nedorozumeniam pri uvádzaní platobných podmienok na faktúrach môže pomôcť udržať vzťahy a zabezpečiť včasné platby.

 • Používanie fakturačného softvéru na presadzovanie podmienok

Automatické pripomenutia platieb, možnosť pridania poplatkov z omeškania a možnosti prispôsobenia podmienok pre každú faktúru alebo klienta sú len niektoré z funkcií, ktoré môžu pomôcť zefektívniť váš proces fakturácie.

 • Sankcie a stimuly za predčasné alebo oneskorené platby

Na podporu včasnej platby - alebo na zmiernenie dôsledkov oneskorenej platby - vstupujú do rovnice sankcie a stimuly.

Právne aspekty a aspekty presadzovania práva

 • Zabezpečenie súladu vašich podmienok s miestnymi zákonmi

Pred finalizáciou typických platobných podmienok faktúr je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Sú vaše podmienky vymožiteľné alebo by vás mohli ohroziť?

 • Opatrenia, ktoré treba prijať v prípade omeškania platby

Keď je platba po splatnosti, najprv pošlite zdvorilú upomienku o zaplatenie. Ak nedostanete žiadnu odpoveď, pokračujte telefonickým dotazom na omeškanie. Preskúmajte zmluvu z hľadiska podmienok oneskorenej platby a zvážte ich uplatnenie. Všetku komunikáciu zdokumentujte pre budúce použitie.

 • Kedy vyhľadať odbornú pomoc pri vymáhaní pohľadávok

Nastane chvíľa, keď vymáhanie oneskorenej platby presiahne dostupné zdroje. Pochopenie toho, kedy a ako požiadať o pomoc profesionálov, vám môže ušetriť čas a peniaze.

Pomocou služby FakturaOnline môžete vytvárať bezpečné a vyhovujúce faktúry online v priebehu niekoľkých minút, bez nutnosti registrácie a s bezplatnou skúšobnou verziou - aby ste boli vždy na správnej strane zákona.