Pri vystavovaní faktúr pomocou FakturaOnline.cz si používateľ môže vybrať z niekoľkých typov. Jedným z nich je aj opravný daňový doklad.

Predtým sa pre opravný (daňový) doklad používali dva pojmy - dobropisy a ťarchopisy. Tie sú teraz legislatívou nahradené ako Opravný daňový doklad. Ten sa vystavuje vtedy, keď je potrebné upraviť alebo úplne zrušiť cenu, zmeniť hodnoty DPH atď. pri doklade, ktorý už bol vystavený skôr. Tento typ faktúry je možné vystaviť aj pomocou služby FakturaOnline.sk.

Pre neplatcov DPH sa nejedná o daňový doklad.

Opravný daňový doklad so službou FakturaOnline.sk

Pre platiteľov DPH, ak je potrebné vystaviť opravný daňový doklad, sa postupuje cez možnosť výberu typu faktúry: Opravný daňový doklad.

Opravný danový doklad. Vzor a návod.

Pri vytváraní tohto typu faktúry je potrebné dodržať nasledujúce podmienky:

  • V poznámke uveďte dôvod zníženia/zvýšenia/úpravy ceny alebo hodnoty dane,
  • uviesť rovnakého dodávateľa a odberateľa ako na pôvodnej faktúre,
  • zachovať pôvodný variabilný symbol faktúry.

Nejde o typ opravného daňového dokladu, ale o ďalšiu faktúru.