Podnikateľský plán je veľmi dôležitý dokument, ktorý by mal každý podnikateľ vypracovať pred začatím podnikania. Viete, ako vypracovať podnikateľský plán a ako by mal vyzerať?

Podnikateľský plán vám pomôže premeniť vaše ciele na skutočnosť. Je to dlhodobá stratégia, ktorá informuje o tom, kde sa podnik v súčasnosti nachádza, a poskytuje informácie o krokoch, ktoré musíte podniknúť, aby ste mohli rásť. Mal by obsahovať obchodnú stratégiu a určenie kľúčových cieľov. O kľúčových cieľoch by mali byť informovaní aj jednotliví zamestnanci, pretože inak nemôžu vyvinúť úsilie na ich dosiahnutie.

Kedy je potrebný podnikateľský plán?

Podnikateľský plán by sa mal vypracovať pred začatím podnikania a následne by sa mal aktualizovať. Podnikateľský plán sa primárne vypracúva pre majiteľa podniku, aby vedel, akým smerom by sa mal podnik uberať a aké kroky je potrebné podniknúť na jeho rozvoj. Môže sa však predložiť aj potenciálnym obchodným partnerom, akcionárom, bankám alebo investorom, ak je vaším cieľom presvedčiť ich, aby s vami spolupracovali.

Čo by malo byť súčasťou podnikateľského plánu?

Či už zostavujete podnikateľský plán pre seba, banku alebo potenciálnych investorov, mal by spĺňať základné požiadavky. Úvodná strana by mala obsahovať najdôležitejšie informácie, ako napr:

 • Názov podniku,
 • názov podnikateľského plánu,
 • kontaktné údaje,
 • sídlo spoločnosti,
 • dátum založenia.

Po titulnej strane nasleduje obsah celého dokumentu, čo uľahčuje orientáciu v celom pláne. Nadpisy prvej až tretej úrovne sú zahrnuté v obsahu. Za ním nasleduje:

 • účel dokumentu,
 • zhrnutie,
 • opis podniku
 • opis podnikateľskej príležitosti a výrobku/služby,
 • ciele podniku,
 • analýza konkurencie,
 • marketingová a obchodná stratégia,
 • finančný plán,
 • prílohy.

V časti "účel dokumentu" je vhodné uviesť, pre koho je podnikateľský plán vypracovaný, a tiež, či ide o konečnú alebo pracovnú verziu. Zhrnutie má byť stručným opisom celého dokumentu. Cieľom je vzbudiť záujem čitateľa o prečítanie celého dokumentu. Potom nasleduje opis spoločnosti, ktorý by mal obsahovať právnu formu podniku, počet zamestnancov spoločnosti a jej organizačnú štruktúru. Opis by mal obsahovať aj spôsob vedenia účtovníctva.

Opis podnikateľskej príležitosti a produktu/služby

Opis podnikateľskej príležitosti je jednou z najdôležitejších častí podnikateľského plánu. Tu musíte vysvetliť, čo považujete za príležitosť. Musíte sa zamerať na konkurenčnú výhodu a prínos výrobku/služby pre zákazníka. Nesmie chýbať špecifikácia konkrétneho výrobku/služby a veľkosť trhu. Môže ísť o vstup na domáci alebo zahraničný trh. Okrem toho môže podnikateľ vstupovať na existujúci trh alebo vypĺňať medzeru na trhu.

Pri opise výrobku je dôležité informovať o technických parametroch a materiáloch. Pri službách je naopak potrebné uviesť, čo je potrebné na poskytnutie služby.

podnikatelsky plán- ciele spoločnosti

Ciele spoločnosti

V tejto časti je dôležité presvedčiť čitateľa, že podnik má definované ciele a je schopný ich dosiahnuť vďaka profesionálnym schopnostiam manažmentu. Tu sa najprv uvádza vízia podniku, z ktorej sa definujú jednotlivé ciele. Ciele musia byť SMART, táto skratka je odvodená od začiatočných písmen anglických slov:

 • špecifické - špecifické,
 • merateľný - merateľný,
 • dosiahnuteľný - dosiahnuteľný,
 • realistický - reálny,
 • časovo ohraničený - časovo ohraničený.

Cieľ možno definovať takto:

"Do dvoch rokov sa súčasný obrat zvýši o 20 % a spoločnosť vstúpi na nemecký trh."

"Do troch rokov sa čistý zisk zvýši o 30 % v porovnaní so súčasnou úrovňou a sortiment výrobkov sa rozšíri o kompletný sortiment potrieb pre domáce zvieratá."

Analýza konkurencie

Analýza konkurencie je pre podniky veľmi účinná a prospešná. Je dobré rozdeliť konkurenciu na hlavných čiastkových konkurentov. Hlavní konkurenti sú tie podniky, ktoré predávajú rovnaký tovar/služby a pôsobia na rovnakom trhu. Vedľajší konkurenti (alebo potenciálni konkurenti) sú podniky, ktoré zatiaľ nepredávajú rovnaké alebo podobné výrobky, ale v budúcnosti sa to môže zmeniť. Po identifikácii hlavných konkurentov je dobré zamerať sa na ich silné a slabé stránky. Silnými stránkami je dobré sa inšpirovať a naopak, slabé stránky si vziať ako ponaučenie, ktorému sa treba vyhnúť.

Marketingová a obchodná stratégia

Marketing slúži na dosiahnutie cieľov spoločnosti a vytvorenie udržateľnej konkurenčnej výhody. Zahŕňa všetko od určenia, kto sú vaši zákazníci, až po rozhodnutie, aké kanály použiť na oslovenie tejto cieľovej skupiny a akú formu komunikácie zvoliť. Marketingová stratégia môže slúžiť na vymedzenie miesta spoločnosti na trhu, na to, s kým má spolupracovať alebo aký typ propagácie má zvoliť. Definovanie marketingovej stratégie je základom úspechu každého podniku.

Podnikateľská stratégia poskytuje hlavné zásady pre mnohé organizačné rozhodnutia, ako je napríklad prijímanie nových zamestnancov alebo vývoj nových produktov. Vzťahuje sa na všetky rozhodnutia a opatrenia prijaté na dosiahnutie širšej vízie. Práve obchodná stratégia je základom každého podniku a akékoľvek nedostatky môžu znamenať, že obchodné ciele nebudú dosiahnuté.

Finančný plán

Finančný plán pomáha určiť, či je podnikateľský plán realizovateľný. Je neoddeliteľnou súčasťou celkového podnikateľského plánu a pozostáva z troch finančných výkazov - výkazu peňažných tokov, výkazu ziskov a strát a súvahy.

Prílohy

Prílohy môžu obsahovať ďalšie dokumenty relevantné pre podnikateľský plán. Môžu zahŕňať:

 • fotografie výrobkov,
 • technické výkresy,
 • podrobné analýzy,
 • životopisy,
 • výpis z obchodného registra,
 • zmluvy.