Tento článok je venovaný základným informáciám o fakturácii, všetkým náležitostiam faktúr pre platiteľov a neplatiteľov DPH a možnostiam fakturácie online.

Faktúra alebo účet za prácu, tovar alebo služby zvyčajne obsahuje dátum vystavenia, dátum splatnosti, opis toho, za čo má platiteľ zaplatiť, a spôsob platby. Takto vystavená faktúra slúži ako účtovný doklad.

Údaje na faktúre

Existujú tri typy obchodných faktúr:

 1. Neplatca DPH
 2. Platiteľ DPH
 3. Identifikovaná osoba

Každý z nich musí za svoje služby vystaviť a zaevidovať doklad, t. j. faktúru.

Pre každého podnikateľa sú povinné tieto náležitosti:

 • Osoby (inštitúcie), ktorých sa to týka - meno a priezvisko (v prípade samostatne zárobkovo činných osôb) alebo názov spoločnosti, sídlo a IČO,
 • Označenie registra - vzťahuje sa na dodávateľa (obchodný register, živnostenský register atď.),
 • Označenie dokladu - napr. číselné,
 • Dátum vystavenia dokladu,
 • Suma.

V prípade platcov DPH musí faktúra obsahovať aj tieto údaje:

 • Identifikačné číslo pre DPH - Daňové identifikačné číslo,
 • dátum zdaniteľného plnenia,
 • rozsah a druh poskytnutej služby,
 • základ, výšku a sadzbu dane,
 • a v prípade špecifických situácií aj režimy DPH (prenesenie daňovej povinnosti, osobitné režimy atď.)

V špecifických prípadoch zákon umožňuje aj vystavenie zjednodušeného daňového dokladu, ktorý je oslobodený od niektorých z vyššie uvedených náležitostí; týka sa to napríklad pokladničných dokladov z obchodu s potravinami.

Fakturácia online

FakturaOnline.sk umožňuje vystaviť faktúru pre platiteľov aj neplatiteľov DPH so všetkými náležitosťami.

Vystavenie faktúry online.