Dôležitou súčasťou investovania je znalosť rôznych investičných konceptov. Viete, čo je to diverzifikácia a prečo je pri investovaní dôležitá? A poznáte pojmy ako medvedí a býčí trh, volatilita, blue chips a hedging?

Akcie - predstavujú cenný papier, ktorý preukazuje vlastníctvo podielu v danej akciovej spoločnosti. Investovanie do akcií poskytuje jednotlivcom možnosť podieľať sa na vlastníctve a zisku spoločnosti. S rastom hodnoty spoločnosti rastie aj hodnota jej akcií, čo investorom umožňuje predať svoje akcie za vyššiu cenu, než za akú ich kúpili, a dosiahnuť zisk. Akcionári majú právo podieľať sa na zisku (vyplácanie dividend) a hlasovať na valných zhromaždeniach.

Rating - označuje dôveryhodnosť a stabilitu a označuje sa písmenami od AAA po D. Najznámejšie ratingové agentúry sú Mini & Poor's (S&P), Moody's a Fitch. Úroveň ratingu AAA nepredstavuje takmer žiadne riziko a úroveň D predstavuje vysoké riziko. Rizikovejšie investície majú lepšie zhodnotenie, ale je aj oveľa pravdepodobnejšie, že sa stratia.

Ziskovosť - vyjadruje pomer zisku k použitému kapitálu, ktorý sa vypočíta ako zisk / vlastný kapitál × 100 (%). Existuje niekoľko druhov ziskovosti, a to rentabilita aktív, rentabilita vlastného kapitálu, rentabilita nákladov, rentabilita tržieb a rentabilita dlhodobého kapitálu.

Solventnosť - vyjadruje schopnosť plniť svoje záväzky, je to platobná schopnosť.

Likvidita - informuje o tom, ako rýchlo sa aktíva môžu premeniť na hotovosť. Nízky ukazovateľ likvidity naznačuje, že podnik nie je schopný uhrádzať svoje záväzky načas. Naopak, vysoký ukazovateľ likvidity znamená, že podnik je schopný uhrádzať svoje záväzky včas, ale na druhej strane to znižuje jeho ziskovosť.

Volatilita - informuje o miere kolísania hodnoty daného finančného nástroja. Vysoká volatilita naznačuje, že hodnota aktíva sa môže v krátkom čase rýchlo a výrazne zmeniť, čo znamená vyššiu mieru rizika a môže priniesť vyššie zisky. Na druhej strane nízka volatilita naznačuje väčšiu stabilitu a menšie riziko, ale zvyčajne aj menší zisk.