Dôležitou súčasťou investovania je znalosť rôznych investičných konceptov. Viete, čo je to diverzifikácia a prečo je pri investovaní dôležitá? A poznáte pojmy ako medvedí a býčí trh, volatilita, blue chips a hedging?

Akcie - predstavujú cenný papier, ktorý preukazuje vlastníctvo podielu v danej akciovej spoločnosti. Investovanie do akcií poskytuje jednotlivcom možnosť podieľať sa na vlastníctve a zisku spoločnosti. S rastom hodnoty spoločnosti rastie aj hodnota jej akcií, čo investorom umožňuje predať svoje akcie za vyššiu cenu, než za akú ich kúpili, a dosiahnuť zisk. Akcionári majú právo podieľať sa na zisku (vyplácanie dividend) a hlasovať na valných zhromaždeniach.

Rating - označuje dôveryhodnosť a stabilitu a označuje sa písmenami od AAA po D. Najznámejšie ratingové agentúry sú Standard & Poor's (S&P), Moody's a Fitch. Úroveň ratingu AAA nepredstavuje takmer žiadne riziko a úroveň D predstavuje vysoké riziko. Rizikovejšie investície majú lepšie zhodnotenie, ale je aj oveľa pravdepodobnejšie, že sa stratia.

Ziskovosť - vyjadruje pomer zisku k použitému kapitálu, ktorý sa vypočíta ako zisk / vlastný kapitál × 100 (%). Existuje niekoľko druhov ziskovosti, a to rentabilita aktív, rentabilita vlastného kapitálu, rentabilita nákladov, rentabilita tržieb a rentabilita dlhodobého kapitálu.

Solventnosť - vyjadruje schopnosť plniť svoje záväzky, je to platobná schopnosť.

Likvidita - informuje o tom, ako rýchlo sa aktíva môžu premeniť na finančné prostriedky. Nízky ukazovateľ likvidity naznačuje, že podnik nie je schopný uhrádzať svoje záväzky načas. Naopak, vysoký ukazovateľ likvidity znamená, že podnik je schopný uhrádzať svoje záväzky včas, ale na druhej strane to znižuje jeho ziskovosť.

Volatilita - udáva mieru kolísania hodnoty daného finančného nástroja. Vysoká volatilita naznačuje, že hodnota aktíva sa môže v krátkom čase rýchlo a výrazne zmeniť, čo znamená vyššiu mieru rizika a môže priniesť vyšší zisk. Na druhej strane nízka volatilita naznačuje väčšiu stabilitu a menšie riziko, ale zvyčajne aj menší zisk.

Investičný slovník

Zdroj: stock.adobe.com

Cenný papier - môžu to byť akcie, dlhopisy, zmenky, podielové listy, pokladničné poukážky, šeky a iné finančné nástroje. Emitent cenného papiera, resp. emitent, získava touto formou potrebný kapitál a investor tak zhodnocuje svoje peniaze.

Zabezpečenie - je zabezpečenie proti riziku, je to investičná technika, pri ktorej sa uzatvárajú opačné obchody alebo sa držia opačné pozície na vyrovnanie rizika pôvodného investičného aktíva. Medzi najbežnejšie nástroje používané na zabezpečenie patria futures kontrakty, opcie, swapové kontrakty a forwardy. Tieto finančné deriváty umožňujú investorom kontrolovať a znižovať riziko v ich portfóliu.

Blue chips - ide o akcie veľkých spoločností, ktoré sú známe svojou stabilitou a vysokou likviditou. Pojem "blue chip" vznikol začiatkom 20. storočia ako označenie tmavomodrých vysokohodnotných pokerových žetónov, ktoré označovali najvyššiu hodnotu a mohli sa použiť na uzatváranie najvýznamnejších stávok.

Beta - je miera volatility akcie vo vzťahu k pohybom na celom trhu. Beta väčšia ako 1 znamená, že akcia je volatilnejšia, a beta menšia ako 1 znamená, že akcia má nižšiu volatilitu.

Diverzifikácia - používa sa na minimalizáciu investičného rizika. Kľúčom k úspechu je neinvestovať len do jedného finančného nástroja, ale rozložiť svoje investície do viacerých typov, čím sa eliminuje riziko straty.

Maklér - je tzv. sprostredkovateľ, ktorý sprostredkúva nákup a predaj akcií. Pôsobí ako sprostredkovateľ medzi investorom a burzou cenných papierov.

Medvedí trh/Bear market

Medvedí trh je definovaný dlhodobým poklesom cien investícií - vo všeobecnosti sa medvedí trh vyskytuje vtedy, keď dôjde k poklesu o 20 % alebo viac oproti nedávnemu maximu. Medvedí trh je teda pre investorov ideálnou príležitosťou na nákup akcií.

Býčí trh/ Bull market

Býčí trh je definovaný vzostupným trendom na trhu počas určitého časového obdobia - vo všeobecnosti býčí trh nastáva vtedy, keď je nárast o 20 % alebo viac oproti predchádzajúcemu minimu alebo keď cena dosiahla historické maximum. V tomto prípade investori buď pokračujú v držbe akcií s vyhliadkou na ešte vyššie zisky, alebo ich predávajú.