Keď premýšľate o tom, čo robiť, ak klient nezaplatí faktúru, uprednostnite efektívnu komunikáciu, štruktúrované následné opatrenia a pochopenie svojich právnych možností - je však tiež dôležité vedieť, kedy záležitosti eskalovať.

Nadviazanie jasnej komunikácie

Pri rokovaní s neplatiacim klientom je dôležité začať tým, že sa pokúsite pochopiť dôvod nezaplatenia faktúry. Empatický prístup môže poskytnúť viac informácií a pripraviť cestu k riešeniu. Ak má klient napríklad problémy s peňažnými tokmi, môže byť s väčšou pravdepodobnosťou otvorený návrhu platobného plánu.

Tip pre komunikáciu: Skúste začať rozhovor otázkou: "Všimol som si, že nedávna faktúra nebola zaplatená. Je na vašej strane niečo, o čom by som mal vedieť a čo spôsobuje toto oneskorenie?" Tento spôsob začatia dialógu ukazuje vašu ochotu pochopiť situáciu a spoločne nájsť riešenie.

Zavedenie štruktúrovaného procesu následných opatrení

Uistite sa, že nezaplatené faktúry nezostanú bez povšimnutia, najmä keď zvažujete, čo robiť, keď klient nezaplatí. Nastavte a dodržiavajte systematický proces následných opatrení. Prvotné kontaktovanie klienta týždeň po dátume splatnosti a následné sledovanie v pravidelných intervaloch svedčí o profesionalite a vytrvalosti.

Príklad: Prvá kontrola 7 dní po dátume splatnosti; druhá kontrola 14 dní po dátume splatnosti, pričom každý krok sa stupňuje.

Preskúmajte právne možnosti vymáhania

Ak komunikácia a následné opatrenia zlyhajú, je dôležité dôkladne preskúmať právne možnosti pri rozhodovaní, čo robiť, ak klient neuhradí faktúru. Zvážte možnosti alternatívneho riešenia sporov (napríklad mediáciu, arbitráž alebo vyjednávanie), po ktorých bude nasledovať eskalácia na súd pre drobné pohľadávky alebo zapojenie inkasnej agentúry, ak si to situácia vyžaduje.

TIP : Ak alternatívne riešenie sporov nevedie k úspechu, typickým ďalším krokom je podanie žaloby na súd pre drobné pohľadávky s cieľom vymôcť dlžné sumy.

Posilnenie zmluvných dohôd

Predchádzajte budúcim incidentom tým, že v zmluvách výslovne uvediete platobné podmienky, poplatky za omeškanie a dôsledky nezaplatenia, aby ste lepšie riešili situácie, keď klient nezaplatí faktúru. Toto proaktívne opatrenie posilní vašu pozíciu z právneho aj finančného hľadiska.

Príklad: "Na zostatky nezaplatené viac ako 30 dní sa vzťahuje poplatok z omeškania vo výške 2 % mesačne.

Zlepšenie fakturačných a platobných politík

Na zjednodušenie procesu fakturácie a ako proaktívny krok pri správe nezaplatených faktúr zvážte používanie služby FakturaOnline. Umožňuje rýchlo a bezproblémovo vytvárať rôzne typy faktúr priamo v prehliadači. Rezidenčné systémy elektronickej fakturácie nielenže uľahčujú rýchlosť a presnosť, ale ponúkajú aj možnosti sledovania a priateľské upomienky za nezaplatené faktúry.

Tip: Využite elektronické fakturačné systémy, ktoré môžu klientovi posielať dvakrát týždenne zdvorilostné upomienky o zaplatení, čím sa zníži potreba manuálneho sledovania.

Zvážte externú pomoc

Pri riešení nezaplatených faktúr je niekedy účinným opatrením vyhľadať externú pomoc inkasnej agentúry alebo právneho poradcu. Títo odborníci môžu vašim požiadavkám dodať váhu a signalizovať klientovi vážnosť situácie.

TIP: Dobre vypracovaný, profesionálny list s výzvou od advokáta môže ukázať, že to s vymáhaním dlžnej sumy myslíte vážne.

Zníženie budúcich rizík

Ak chcete zmierniť riziká neplatenia v budúcnosti a minimalizovať prípady, keď musíte premýšľať, čo robiť, keď klient nezaplatí faktúru, osvojte si postupy, ako je overovanie bonity nových klientov, budovanie pozitívnych vzťahov so zákazníkmi a udržiavanie finančnej rezervy.

TIP: Zvyknite si odkladať 5 % svojich príjmov do rezervného fondu na pokrytie prevádzkových nákladov v prípade omeškania platieb.