Ako sa rozlišuje faktúra DPH od obyčajnej faktúry a jej význam pre podnikanie?

Podniky často používajú rôzne faktúry, ale faktúra DPH je jedinečná, pretože obsahuje konkrétne údaje týkajúce sa dane z pridanej hodnoty účtovanej za tovar alebo služby. Zatiaľ čo bežné faktúry môžu slúžiť ako jednoduché účty, práve zahrnutie informácií o DPH povyšuje faktúru DPH na dôležitý dokument pre predávajúcich aj kupujúcich v oblasti dodržiavania daňových predpisovie. Pochopenie zložitostí je však veľmi dôležité, pretože nesprávne vystavené faktúry DPH môžu mať právne dôsledky.

Základné náležitosti, ktoré definujú faktúru DPH

Faktúra DPH nie je len obyčajná faktúra - je to nevyhnutný záznam pre vás aj vašich zákazníkov v oblasti daní. V podstate ide o spôsob, akým podrobne uvádzate DPH, ktorá bola účtovaná pri konkrétnej transakcii, čo je nevyhnutné pre každú firmu, ktorá je registrovaná pre DPH.

 • DPH sa vzťahuje na väčšinu tovarov a služieb
 • Vyžaduje sa zo zákona na účely daňového výkazníctva
 • Slúži ako dôkaz o účtovanej a zaplatenej DPH

Základné prvky faktúry DPH

Vypracovať faktúru DPH znamená zabezpečiť, aby obsahovala všetky potrebné informácie a spĺňala tak zákonné požiadavky. Opomenutia môžu viesť ku komplikáciám, preto vám prinášame prehľad toho, čo je potrebné uviesť:

 • Registračné čísla pre DPH podniku a zákazníka
 • Mená a adresy oboch strán
 • Jedinečné číslo faktúry, dátum vystavenia a čas dodania
 • Podrobný opis poskytnutého tovaru alebo služieb
 • Celková suma bez DPH, uplatnená sadzba DPH a celková suma DPH

Kroky pri vystavovaní faktúry s DPH

 1. Overte si sadzby DPH a požiadavky týkajúce sa vašich výrobkov alebo služieb

  Overte si aktuálne informácie na daňovom úrade vašej krajiny. Rozlišujte medzi položkami so štandardnou, zníženou alebo nulovou sadzbou

 2. Vytvorte vyhovujúcu šablónu faktúry DPH

  Pre tých, ktorí chcú tento proces zjednodušiť, je tu služba FakturaOnline, ktorá umožňuje rýchle generovanie faktúr DPH priamo v prehliadači bez zložitého nastavovania.

 3. Presne vyplňte údaje pre každú transakciu

  Venujte zvýšenú pozornosť množstvám, cenám a výpočtom DPH.

 4. Faktúru vystavte bezodkladne po dodaní tovaru alebo služby

  Dodržiavajte zákonný časový rámec na vedenie záznamov o DPH v súlade s predpismi. Ak miestny zákon vyžaduje dodanie do 30 dní, nastavte upomienky, aby ste zabezpečili včasné dodanie.

 5. Udržiavajte organizovanú evidenciu všetkých vystavených faktúr DPH

  Používajte digitálny systém na jednoduché sledovanie a prístup. Pravidelné kontroly môžu odhaliť nezrovnalosti a ušetriť vás budúcich bolestí hlavy.

 6. Ako faktúra DPH pomáha zachovať súlad vašej firmy s predpismi

  Nejde len o to, aby ste podnikali, ale aby ste podnikali správne. Udržiavať sa na správnej strane daňových predpisov pomocou fakturácie DPH v súlade s predpismi je neoddiskutovateľné.

  • Buďte informovaní o zmenách v právnych predpisoch týkajúcich sa DPH
  • Vyhľadajte poradenstvo od daňových odborníkov, aby ste zabezpečili, že vaše faktúry budú vždy v súlade s normami
  • Tip: Pravidelné audity vašich fakturačných postupov môžu predísť akýmkoľvek problémom s dodržiavaním predpisov

   Digitalizácia fakturačných procesov: Odhalenie významu faktúry DPH

   Digitálne faktúry sú v súčasnosti v mnohých krajinách štandardom. Vzhľadom na to, že zákonnosť uznáva elektronické faktúry, zabezpečte aktualizáciu a bezpečnosť svojich systémov.

   • Elektronické faktúry DPH musia spĺňať prísne normy
   • Zjednodušujú sledovanie a sú ekologickou alternatívou k papierovým faktúram

   Optimalizácia vašich DPH fakturačných procesov

   Vystavovanie faktúr DPH by nikdy nemalo byť stagnujúcim procesom. Snažte sa o neustále zlepšovanie prostredníctvom integrácie technologického pokroku a spätnej väzby.

   • Prijímajte nové funkcie fakturačného softvéru, keď budú k dispozícii
   • Využívajte spätnú väzbu z auditov na zdokonalenie svojho procesu