Dohodli ste sa s klientom na rozsahu prác a finančnom ohodnotení, poslali ste mu hotové dielo spolu s faktúrou a on zrazu prestal komunikovať? V tomto článku sa dozviete, ako postupovať pri vymáhaní pohľadávok.

Upozorniť dlžníka na nezaplatenú faktúru

Ak je vaša faktúra niekoľko dní po splatnosti, upozornite klienta na nezaplatenú faktúru. Niekedy môže byť váš klient na dovolenke, e-mail sa dostal do spamu alebo jednoducho došlo k chybe jeho účtovníka, ktorý mal faktúru preplatiť. Ak ani po tejto upomienke nie je faktúra zaplatená, napíšte druhú upomienku a uveďte, že ak faktúra nebude zaplatená do určitého dátumu, podniknete určité kroky, ktoré môžu zahŕňať zaradenie dlžníka do registra dlžníkov alebo zaslanie predžalobnej výzvy. Klienta vopred informujte o tom, čo urobíte, ak faktúru nezaplatí do vami určeného dátumu, zvyčajne do 7 dní.

V súčasnosti pripravujeme automatickú možnosť pre tarifu PREMIUM na zasielanie e-mailov s upozornením na omeškanie alebo prekročenie splatnosti faktúry. Odoslanie e-mailu bude trvať len niekoľko kliknutí, čo vám ušetrí veľa času.

Zverejňovanie informácií o dlžníkoch

Ak faktúra nebola uhradená ani po niekoľkých upomienkach, môžete pristúpiť k ďalšiemu kroku, ktorým je zverejnenie dlžníka v Centrálnom registri dlžníkov. Byť uvedený v tomto registri rozhodne neprospieva dobrej povesti podniku, takže keď ste klienta upozornili, že sa chystáte urobiť tento krok, je pravdepodobné, že faktúru bezodkladne zaplatí.

Ako vymáhať dlhy?

Oznámenie pred podaním žaloby

Predžalobné oznámenie sa musí zaslať doporučeným listom alebo dátovou poštou najmenej 7 dní pred podaním samotnej žaloby. Ak existuje viac ako jeden dlžník, predžalobné oznámenie sa musí zaslať každému z nich.

Predžalobné oznámenie by malo obsahovať:

 • výšku dlhu
 • identifikáciu dlžníka a veriteľa
 • opis okolností, za ktorých dlh vznikol
 • žiadosť o zaplatenie
 • oznámenie, že máte v úmysle vymáhať dlh na súde
 • dátum a podpis (veriteľa alebo jeho právneho zástupcu)

Podanie žaloby

V oznámení pred podaním žaloby ste uviedli, že ak dlh nebude zaplatený, bude sa konať na súde. Opäť platí, že žalobu môžete podať sami alebo sa nechať zastupovať advokátom.

Výzva by mala obsahovať:

 • názov súdu, ktorému je určená
 • označenie účastníkov konania, ktorými sú žalobca a žalovaný, prípadne advokát
 • názov žaloby
 • opis relevantných skutočností
 • označenie dôkazov
 • navrhované riešenie alebo to, čo žalobca požaduje
 • dátum a podpis

Ak je žaloba riadne podaná a podložená dôkazmi, súd môže vydať platobný rozkaz bez pojednávania. Ak základ rozhodnutia nie je jasný, začne sa súdne konanie. Poplatok za súdne konanie je 5 % zo žalovanej sumy. Ak však súdny spor vyhráte, náklady na súdny poplatok zaplatí druhá strana.