E-faktúra predstavuje významný posun v spôsobe, akým podniky spracovávajú a spravujú faktúry, a presahuje rámec jednoduchej konverzie papierových faktúr do digitálnych súborov. Tento moderný prístup zahŕňa vytváranie a odosielanie faktúr v štruktúrovanom digitálnom formáte, ktorý umožňuje priamu integráciu a automatizované spracovanie v rámci finančných systémov. Základným aspektom e-fakturácie je však povinné zasielanie týchto faktúr do systému prevádzkovaného štátom.

Prečo vlády presadzujú e-faktúru

Vlády podporujú e-faktúru predovšetkým preto, aby získali väčšiu kontrolu a prehľad nad obchodnými transakciami. To je nevyhnutné pre účinnú kontrolu dodržiavania daňových predpisov a boj proti daňovým podvodom a únikom. E-fakturácia a priebežná kontrola transakcií (CTC) umožňujú daňovým úradom monitorovať a analyzovať údaje o transakciách v reálnom čase, čo poskytuje jasnejší obraz o daňových príjmoch a umožňuje cielenú podporu v čase hospodárskej krízy.

Úloha Európskej únie

Európska únia stojí v čele podpory e-faktúry prostredníctvom smernice 2014/55/EÚ, ktorej cieľom je štandardizovať e-fakturáciu vo verejnom obstarávaní vo všetkých členských štátoch. Smernica nariaďuje používanie e-fakturácie aj pre všetky transakcie vo verejnom obstarávaní, čím podporuje jej zavedenie v celej EÚ a vytvára precedens pre povinnú e-fakturáciu, ktorý by mohol ovplyvniť celosvetové trendy.

Výhody pre malé podniky, freelancerov a SZČO

Prechod na e-faktúru je nielen v súlade s cieľmi digitálnej transformácie modernej ekonomiky, ale ponúka aj hmatateľné výhody pre jadro tejto ekonomiky - malé podniky, freelancerov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

  • Zvýšená efektivita: E- faktúry urýchľujú spracovanie a platobné cykly, čo je nevyhnutné pre zlepšenie toku hotovosti.
  • Náklady a súlad s predpismi: Súlad so smernicami EÚ a zavedenie e-fakturácie znižuje náklady na papierové dokumenty a zabezpečuje súlad s predpismi, čo pomáha vyhnúť sa prípadným pokutám.
  • Presnosť a prínos pre životné prostredie: Automatizácia minimalizuje chyby a podporuje úsilie o udržateľnosť.
  • Zjednodušenie medzinárodných transakcií: Pre malé podniky a freelancerov uľahčuje e-fakturácia rokovania s klientmi a dodávateľmi na celom svete a znižuje byrokraciu a náklady na medzinárodný obchod.

Budúcnosť e-faktúry v EÚ a vo svete

Budúcnosť e-faktúry v EÚ a na celom svete ukazuje jej rastúcu akceptáciu a využívanie v obchodných procesoch. S prehlbovaním digitálneho veku sa očakáva, že e-fakturácia zjednoduší medzinárodný obchod, zlepší dodržiavanie daňových predpisov a zefektívni a zabezpečí finančné transakcie.

Zdroj: EUROPEAN COMMISSION.What is eInvoicing. Online. Dostupné z: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/What+is+eInvoicing.