Pri vystavovaní faktúr pomocou FakturaOnline.cz si používateľ môže vybrať z niekoľkých typov. Jedným z nich je aj opravný daňový doklad.

Opravný daňový doklad

Opravný daňový doklad (dobropis, ťarchopis)sa vystavuje vtedy, keď je potrebné upraviť alebo úplne zrušiť cenu, zmeniť hodnoty DPH atď. pri doklade, ktorý už bol vystavený skôr. Tento typ faktúry je možné vystaviť aj pomocou služby FakturaOnline.sk.

Ak je potrebné vystaviť opravný daňový doklad vyberte typ faktúry: Dobropis.


Pri vytváraní tohto typu faktúry je potrebné dodržať nasledujúce podmienky:

  • v poznámke uveďte dôvod zníženia/zvýšenia/úpravy ceny alebo hodnoty dane,
  • uviesť rovnakého dodávateľa a odberateľa ako na pôvodnej faktúre,
  • zachovať pôvodný variabilný symbol faktúry.

Vzor opravného daňového dokladu

Vzor opravného daňového dokladu